O 020-8204452

Openingstijd
Vandaag Gesloten
Algemene voorwaarden

De artikelnummers dienen de leesbaarheid te vergemakkelijken, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 1 Definities

Onder de navolgende woorden wordt in de algemene voorwaarden en in aanbiedingen en Overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, steeds het navolgende verstaan.

1.1 Annulering

De in schriftelijke vorm door de Klant aan Sandwich HUB gedane mededeling dat van één of meerdere overeengekomen producten of diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in de schriftelijke vorm door Sandwich HUB aan de Klant gedane mededeling dat één of meerdere overeengekomen producten of diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.2 Klant

De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met Sandwich HUB een Overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Overeenkomst

Een Overeenkomst tussen Sandwich HUB en een Klant ter zake één of meer door Sandwich HUB te verlenen diensten tegen een door de Klant te betalen prijs.

1.4 Overmacht

Door onvoorziene of onvoorzienbare omstandigheden veroorzaakte tekortkoming in de nakoming die Sandwich HUB niet kan worden toegerekend, die het uitvoeren van één of meerdere overeengekomen Overeenkomsten door Sandwich HUB zodanig bemoeilijkt, zodanig dat het uitvoeren van de Overeenkomst(en) onmogelijk, dan wel bezwaarlijk wordt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden Sandwich HUB zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, aanbiedingen alsmede op alle producten en diensten.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomsten

3.1 Het aanvragen van leveringen / diensten zullen normaliter plaatsvinden door het insturen van een standaard bestelformulier dat opgevraagd kan worden via e-mail : info@sandwichhub.nl.

3.2 Bij een afwijkende bestelling waar het standaard bestelformulier niet gebruikt kan worden en / of bij een Catering, ontvangt u altijd een offerte. Deze dient voor akkoord te worden ondertekend en te worden geretourneerd aan Sandwich HUB.

3.3 De Klant verklaart zich bij aanname van bestelling(en) door Sandwich HUB akkoord met de geldende Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 Algemene verplichtingen Sandwich HUB

4.1 Sandwich HUB garandeert de hygiënische en microbiologische kwaliteit conform de wettelijke eisen van de geleverde producten op het afgesproken leveringstijdstip.

4.2 Sandwich HUB is, onverminderd de hierna volgende artikelen, krachtens de Overeenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen producten / diensten te verlenen op de voor Sandwich HUB gebruikelijke wijze.

4.3 De in artikel 4.2 genoemde verplichting geldt niet:

  • In geval van Overmacht aan de zijde van Sandwich HUB als bedoeld in artikel 11 en 1.8.
  • Indien de Klant de in artikel 6 bedoelde waarborgsom / tussentijdse betaling niet tijdig voldoet.
  • Indien de Klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij / zij uit welken hoofde ook jegens Sandwich HUB heeft.

4.4 Bij wijzigingen van bestellingen tot 5 werkdagen of meer vóór de overeengekomen datum geschieden zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Bij wijzigingen van aanvragen 3 werkdagen vóór de overeengekomen datum wordt 50% van de kostprijs van de bestelling in rekening gebracht. Bij wijzigingen 2 werkdagen of minder vóór de overeengekomen datum wordt de kostprijs van de bestelling aan de Klant in rekening gebracht.

4.5 Voor een wijziging die inhoudt dat de bestelling tenminste gehalveerd wordt, gelden voor dat deel de annuleringsvoorwaarden zoals bedoeld in artikel 5.

Artikel 5 Annuleringen

5.1 Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de Klant geen rechten ontlenen.

5.2 Sandwich HUB is met inachtneming van het navolgende bevoegd een Overeenkomst te annuleren, tenzij de Klant binnen zeven dagen na het sluiten van de betreffende Overeenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat Sandwich HUB afstand doet van zijn annuleringsbevoegdheid, mits de Klant daarbij tevens ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven afstand te doen van zijn eigen annuleringsbevoegdheid.

Artikel 6 Waarborgsom en tussentijdse betaling

6.1 Sandwich HUB kan te allen tijde van de Klant verlangen dat deze een waarborgsom deponeert ter hoogte van maximaal de Reserveringswaarde. Ontvangen waarborgsommen dienen uitsluitend tot zekerheid van Sandwich HUB en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.

6.2 Sandwich HUB mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen genoemde ontvangen bedrag ter zake al datgene wat de Klant uit welken hoofde aan hem verschuldigd is. Het overschot dient zo spoedig mogelijk door Sandwich HUB aan de Klant terugbetaald te worden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover Sandwich HUB ter zake het risico dat zich heeft gerealiseerd van een verzekeringsmaatschappij of van een andere derde een vergoeding heeft ontvangen.

7.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 8.1 is Sandwich HUB nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de Klant, de Gast en / of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Sandwich HUB. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door Sandwich HUB bereide of geserveerde levensmiddelen.

7.3 In geen enkel geval is Sandwich HUB gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te betalen dan:

  • De Reserveringswaarde of, indien de schade meer is;
    • Het door de verzekeraar van Sandwich HUB aan Sandwich HUB ter zake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
    • Ter zake de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

Artikel 8 Afrekening en betaling

8.1 Klant is de in de Overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd aan Sandwich HUB. Alle rekeningen, daaronder mede begrepen de rekeningen ter zake Annulering, zijn door de Klant verschuldigd op het moment dat de levering in welke vorm dan ook heeft of zou hebben plaatsgevonden. De betaling geschiedt in Europese courant.

8.2 Alle facturen dienen door de Klant binnen 14 dagen na factuurdatum aan Sandwich HUB te worden voldaan.

8.3 Indien de Klant in gebreke blijft dient hij aan Sandwich HUB alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Indien er sprake is van Overmacht, dan aanvaardt Sandwich HUB geen enkele aansprakelijkheid voor de door de opdrachtgever eventueel geleden schade.

9.2 Indien Sandwich HUB door omstandigheden, anders dan Overmacht, een opdracht moet annuleren, zal zij zich inspannen om een naar haar oordeel gelijkwaardige levering te verzorgen.

Artikel 10 Gebruik relatiegegevens

10.1 Sandwich HUB behoud zich het recht voor om gegevens van relaties te gebruiken voor marketing- en reclamedoeleinden waaronder het gebruik van het e-mailadres ten behoeve van e-mailnieuwsbrieven. Onder relaties word verstaan de persoon die, dan wel het bedrijf dat, een opdracht heeft verstrekt, dan wel een offerte heeft opgevraagd, bij Sandwich HUB.

Artikel 11 Bevoegde rechter

11.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten dan wel overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is.

Sandwich hub